Koncerty

Aktuální koncerty pořádané v chrámu sv. Mořice naleznete na stránce AKTUÁLNĚ !!!

Koncerty všeobecně

V této části Vás chceme vtáhnout do  koncertní atmosféry, která v tomto  chrámu  nabízí své  nesmazatelné  zážitky. Určitě nechceme ve Vás vzbudit  domnění, že tento kostel je  pouze nevšední koncertní  síní.

Nic nelze slevit  ze skutečnosti, která je chrámu  dána jeho posvátnem, kdy kostel je na prvním místě prostorem k slavení bohoslužeb, modlitbě, k přemýšlení,  či jakékoli dobré meditaci, neboť  chrám je místem Božího přebývání. Přestože chápeme kostel jako posvátný prostor, nelze jej předurčit pouze pro věřící a příslušníky  církve. I ti, kdo se z různých důvodů k církvi nehlásí mají také  duši schopnou se povznést k duchovním hodnotám nebo vnímat krásu vyjádřenou  různými formami. Hudba je  jedním z nejvíce motivujících uměleckých směrů a proto je náš chrám otevřený pro  duchovní  hudbu, především varhanní, která velké historické varhany právě zde má své místo.

 

 

Koncerty v našem chrámě realizované musí splnit především následující podmínku. Skladby musí  být duchovního obsahu v duchu Kristova  evangelia a tradice církve.   

Kdo může  požádat o pořádaní koncertu?

1) naše farnost, jedná se především o koncerty  benefiční, charitativní   aj.
2)  koncertní  agentura, která:

-se telefonicky spojí (tel. 585 223 179, e-mail christ@volny.cz) s farářem farnosti a dojedná se termín
-vyplní žádost, kterou je možno na našich stránkách stáhnout, a doplní do ní i program s duchovními skladbami

Po schválení programu Arcibiskupstvím bude sepsána smlouva o pronájmu prostor, varhan, aj.

Cena za pronájem kostela a pronájem varhan dle domluvy.

Spotřeba energií …..

Jiné podmínky…..

U  všech koncertů platí, že interpreti mají potřebnou hudební kvalifikaci a koncertní praxi.

 

3) jakákoli právnická nebo soukromá osoba  při splnění předchozích podmínek (viz. bod 2) (při příležitosti kongresů,  podnikových oslav, jubilí, výročí svateb, aj.)

U varhanních koncertů je nutné vzít v úvahu použití jazykových rejstříků, které se na náklady pořadatele ladí před každým koncertem podle toho jaký repertoár hraje, navrhne počet rejstříků k ladění, popřípadě se přímo varhaník domluví s varhanářskou   firmou. Naladění všech  20  rejstříků  zabere až 3 dny a cena ladění se pohybuje kolem 8  - 10 000 Kč.  Nemůže-li si pořadatel dovolit celé naladění, domluví jen tolik kolik je třeba, nebo nic.

 

Přehled festivalů

Musica religioza  - postní a velikonoční festival, pořádá Festa Musicalis

Dvořákova Olomouc - zahajovací koncert v květnu, pořádá MFO

Svátky písní – červen, pořádá Festa Musicalis

MVF varhanní pondělí + čtvrtek v září,  pořádá MFO

Podzimní festival duchovní  hudby - konec září- říjen, pořádá Ars viva

FVH vánoční festival od 26.12 do 6.1. - pořádá farnost sv. Mořice

 

Jednotlivé koncerty budou na těchto stránkách aktualizovány. Jakmile budeme  znát termín a program, uvedeme  koncert v aktualitách. V případě jakéhokoli zájmu obraťte se na nás telefonicky nebo emailem.

 

Exkurze - PO DOBU OPRAV VARHAN SE NEKONAJÍ !!!

Pro skupiny poutníků, turistů nebo jakýchkoli zájemců pořádáme exkurze u varhan, které obsahují výklad o stavbě varhan a předvedení  důležitých rejstříků, včetně krátkého předvedení varhanní hry.

Exkurze jsou placené a musí se objednat minimálně týden dopředu.

Možné termíny pro exkurze: ÚT - ČT     9:00-12:00 (čas poslední exkurze)

                                                             SO     9:00-17:00

                                                             NE   13:00-17:00

Je možno dohodnout exkurze i mimo vypsané termíny, ale pak alespoň jeden měsíc dopředu!

 

Ceny exkurzí:   40,- / osoba

Minimální počet osob: 20

Při menším počtu osob cena 800,- Kč za skupinu.

 

 

Chorus Mauritiensis

Umělecký vedoucí : Mgr. Tomáš Klásek 

je pěvecký sbor při kostele sv. Mořice v Olomouci. Sbor ve smíšeném obsazení postupně vznikal v letech 1980 - 1989 za vedení prof. Antonína Schindlera.

V roce 2000 převzal těleso Mgr. Tomáš Klásek, který je sbormistrem a uměleckým vedoucím doposud. Sbor se věnuje především duchovní, zejména liturgické hudbě. Jeho poslání je sloužit zpěvem při významných liturgických slavnostech. Pro zpestření jeho činnosti se příležitostně účastní různých, většinou festivalových akcí se světským repertoárem. Za všechny je potřeba zmínit festivaly Baroko - Olomouc, Forfest - Kroměříž, Operní slavnosti - Třebíč, Theatrum - Kuks.

Sbor pod vedením Mgr. Tomáše Kláska nastudoval především tato díla: A.Vivaldi – Gloria; Credo; G. F. Händel – Messiah (výběr z oratoria); J.Kalous – Missa S. Apollonie Virge; J. K. Vaňhal – Te Deum; C. D. von Dittersdorf - Regina caeli; J. S. Bach – Vánoční oratorium (výběr); W.A. Mozart – Te Deum; Korunovační mše C – dur; Tantum ergo; Benedictus sit Deus; Scande caeli limina; J. J. Ryba – Česká mše vánoční; L.Janáček - Otče náš; T. Hanzlík – Missa; Te Deum a operu Endymio.

 

Web by Vojtěch Schubert, © 2005 - 2007